ບໍລິຈາກ

  • Bitcoin
  • Ethereum
ສະແກນເພື່ອບໍລິຈາກ Bitcoin ກັບ bc1qkt37k84j8jmwnc3qpalh90lqu6umuzyjca7ynz

ບໍລິຈາກ Bitcoin ກັບທີ່ຢູ່ນີ້

ສະແກນລະຫັດ QR ຫຼືຄັດລອກທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃສ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງ Bitcoin ບາງອັນ

Scan to Donate Ethereum to 0x41D29F44179b192BCaBadA99C5F3d9B36cF7e852

ບໍລິຈາກ Ethereum ກັບທີ່ຢູ່ນີ້

ສະແກນລະຫັດ QR ຫຼືຄັດລອກທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃສ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງບາງ Ethereum