Walmart ຄາດຄະເນການຂາດແຄນຜູ້ຈັດການຮ້ານເຖິງວ່າຈະມີເງິນເດືອນ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ

ສໍາເນົານີ້ແມ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນການຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ການແຜ່ກະຈາຍແລະການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການນີ້ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ
ສັນຍາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ແລະໂດຍກົດໝາຍລິຂະສິດ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເພື່ອສັ່ງຫຼາຍສໍາເນົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່
Dow Jones Reprints ຢູ່ 1-800-843-0008 ຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມ www.djreprints.com.

https://www.wsj.com/articles/walmart-cant-find-enough-store-managers-even-at-200-000-a-year-11652619602

ທີ່ມາ: https://www.wsj.com/articles/walmart-cant-find-enough-store-managers-even-at-200-000-a-year-11652619602?mod=itp_wsj&yptr=yahoo