ພໍ່ຄ້າຄາດວ່າຜົນກໍາໄລຂອງ Ethereum ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າດ້ວຍ "ເຫດການລວມ" - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media

Tຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ Ether ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາ cryptocurrency ທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງ. ໃນເວລາຂຽນ, ລາຄາຂອງ token ພື້ນເມືອງຂອງ Ethereum blockchain ແມ່ນ $ 1889.96, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ $ 1300 ໃນເດືອນກໍລະກົດ. 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ?

ລາຍງານ, ethereum