'Blockchain City' CityDAO ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຖິງ $95K Hack ຜ່ານ Discord

CityDAO, ການ​ທົດ​ລອງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ທີ່​ດິນ​ແບບ​ແບ່ງ​ແຍກ, ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ການ​ຖືກ​ລັກ​ລອບ 95,000 ໂດ​ລາ​ໂດ​ລາ…