ພິທີການໃຫ້ຄະແນນສິນເຊື່ອ Crypto CreDA ຮ່ວມມືກັບ FilDA

 ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເງິນກູ້ທີ່ມີເງິນຄ້ຳປະກັນຕ່ຳ ແລະໜ້ອຍຂອງແພລດຟອມຂອງ CreDA ຕອນນີ້ສາມາດຫາເງິນກູ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເກີນກວ່າອຸດສາຫະກຳ...