Billionaire Bankman-Fried's FTX ເປີດຕົວກອງທຶນ Crypto $ 2 ຕື້ທ່າມກາງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ deal ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Venture

Topline Fresh off ປີບັນທຶກສໍາລັບການສະຫນອງທຶນ crypto, FTX Trading, ຫນຶ່ງໃນໂລກ…