ບັນຫາກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຄວາມພາກພຽນໃນສັນຍາອະສັງຫາລິມະສັບ

ເມື່ອເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະສັບການຄ້າຕ້ອງການເຈລະຈາການຂາຍ, ຜູ້ຊື້ມັກຈະ…