Torus Kling ຈະເປີດຕົວກອງທຶນແລກປ່ຽນ Ether ແລະ BTC ທໍາອິດໃນປະເທດອິນເດຍ

TL;DR Breakdown • ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງໃບສະໝັກ ETF ໃຫ້ກັບຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍ.• Torus Kling ເຫັນວ່າເປັນ…

Bitcoin ແລະ ETH ETF ທໍາອິດຂອງປະເທດອິນເດຍທີ່ຈະຖືກເປີດຕົວໂດຍ Torus Kling Blockchain

Yuri Molchan ອິນເດຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ Bitcoin ແລະ ETH ETF ຂອງຕົນເອງໂດຍປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ...