ເລື່ອງຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການຢຸດເຊົາການເຊົ່າດິນ

ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນແລະຜູ້ພັດທະນາ (ຫຼືນັກລົງທຶນ) ເຂົ້າໄປໃນການເຊົ່າທີ່ດິນໄລຍະຍາວ, ...

ບັນຫາກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຄວາມພາກພຽນໃນສັນຍາອະສັງຫາລິມະສັບ

ເມື່ອເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະສັບການຄ້າຕ້ອງການເຈລະຈາການຂາຍ, ຜູ້ຊື້ມັກຈະ…