ການຝຶກອົບຮົມຕໍາຫຼວດ Portland ມີຄຸນສົມບັດ Meme Of Cop Beating 'Hippy' Protester

ເອກະສານ Topline A 2018 ທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມຕໍາຫຼວດໃນ Portland, Oregon, ລວມມີ meme ຂວາມືເວົ້າຕະຫຼົກ…