CEO JPMorgan ຄາດຄະເນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນຕໍ່ໜ້າສໍາລັບເສດຖະກິດສະຫະລັດ - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media

JPMorgan ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບ 2022 Q2 ຂອງຕົນ. ລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງບໍລິສັດແມ່ນ 8.6 ຕື້ໂດລາ, ຫຼຸດລົງ 28%, ຂັບເຄື່ອນໂດຍພື້ນຖານການສະຫງວນສິນເຊື່ອສຸດທິຂອງ $ 428 ລ້ານເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍສຸດທິ $ 3.0 ຕື້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງບໍລິສັດແມ່ນ 31.6 ຕື້ໂດລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1%.

ຫົວຫນ້າບໍລິຫານແລະປະທານຂອງ jpmorgan ໄລ່