ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດ Elon Musk ຂໍ້ຕົກລົງ Twitter ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ