ລາຄາຂອງ Aave (AAVE) ຟື້ນຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກດຶງກັບຄືນໂດຍຫຍໍ້